วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1.....................................................................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


...........................................................................................................................................
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

......................................................................................................................................
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

...................................................................................................................................
ชั้นประถมศึกษาที่ 6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 .......................................................................................................................